Genel Kurul Duyuruları

Genel Kurul Duyuruları

KONYA BİLİM TEKNOLOJİ VE İNOVASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 40600

 

Ticari Adresi: Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi No: 292 Selçuklu KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/04/2022 tarihinde, saat: 09:45 ’da, Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 ( İç Kapı No: 50) Meram KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

 

                       

       Hasan EROĞLU                  Murat KÖZOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı        Yönetim Kurulu Başkan V.

Toplantı Gündemi

  1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
  2. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
  3. 2021 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
  5. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi
  6. Dilek ve Temenniler
  7. Kapanış

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ………………….-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Konya Bilim Teknoloji ve İnovasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 29/04/2022 tarihinde Cuma günü saat 09:45 de Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 ( İç Kapı No: 50) Meram KONYA adresinde yapılacak 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya ……………………………….’yı vekil tayin ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.